ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ РИБІН

Authors

  • Редколегія Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2016.64.110-111

Abstract

З сумом повідомляємо, що 28 січня 2016 року на 68-му році від важкої хвороби передчасно пішов з життя головний редактор журналу "Вісник НТУУ "КПІ". "Радіотехніка. Радіоапаратобудування", декан радіотехнічного факультету доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Олександр Іванович Рибін.Олександр Іванович у 1972 році з відзнакою закін­чив електроакустичний факультет КПІ. З 1972 по 2005 р. працював на кафедрі тео­ретичних основ радіотехніки. У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Анализ слабосигнальных электронных цепей с учетом разброса и изменения параметров методом взаимных производных". У 2002 році став доктором технічних наук (тема дисертації "Підвищення точності аналізу електричних кіл узагальненим методом модифікацій"), у 2005 р. - професором.З 2004 р. Олександр Іванович декан РТФ, у 2005-2015 рр. завідувач кафедри радіоприймання та оброблення сигналів, з 2015 р. - науковий керівник цієї кафедри. Був заступником головного редактора журналу "Радиоэлектроника" (Изв. вузов), членом спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 та експертної ради ДАК України.Олександр Іванович постійно займався науково-дослідною роботою, в тому числі за державною цільовою програмою "Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань". До сфери його наукових інтересів входили теорія кіл, сучасні методи цифрового оброблення сигналів, томографія, реставрація та розпі­знавання образів. Він автор методу модифікацій для чисельно-символьного аналізу кіл зі слабкими сигналами, мето­ду променів та зон провідностей для розв'язання зворотної задачі імпедансної томографії, модифікованого мето­ду припасовування для аналізу лінійних параметричних кіл. Мав більше 300 наукових публікацій (у тому числі 15 книг). Лауреат премії НТУУ "КПІ" за кращий навчальний посібник (2000 р.). Брав участь у створенні Енциклопедичного навчального довідника "Радіотехніка". Підготував 7 кандидатів технічних наук.Викладач широкого профілю, глибоких теоретичних знань, з органічним почуттям нового, професор О.І.Рибін був ініціатором та безпосереднім виконавцем підго­товки навчаль­них циклів з дисциплін "Основи теорії кіл", "Сигнали та процеси в радіотехніці", "Сис­теми відображення", "Інтроскопія біооб'єктів", "Методи комп'ютерної томографії", "Методи цифрового оброблення зображень". Він один із засновників спеціальності (те­пер спеціалізації) на РТФ "Медичні радіо­електронні пристрої".Олександр Іванович був людиною високої інтеліген­тності, широкого кола інтересів, знавцем історії, літератури, лінгвістики. Во­лодів англійською, польською і чеською мовами.Колектив редколегії Вісника, працівники радіотехнічного фа­культету, друзі, колеги і учні Олександра Івановича висловлююють щирі співчуття рідним та близьким цієї видатної людини.

Published

2016-03-30

Issue

Section

Radioengineering department